Εντοπισμός μη ψηλαφητών αλλοιώσεων

(με τη μαστογραφία ή με το υπερηχογράφημα)

Όταν στην προληπτική μαστογραφία ή στο υπερηχογράφημα εντοπιστεί μια αλλοίωση που δεν είχε ψηλαφηθεί, τότε ο ακτινολόγος πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία εντοπισμού. Το κέντρο «Διαγνωστική Μαστογραφία», περισσότερο από μία δεκαετία, εφαρμόζει τη μέθοδο εντοπισμού. Κατά τη διαδικασία αυτή και με χορήγηση τοπικού αναισθητικού και τη συμβολή του μαστογράφου ή με τη καθοδήγηση του υπερηχογράφου, ο ακτινολόγος προχωρά στην ακριβή τοποθέτηση του συρμάτινου οδηγού στο κέντρο της βλάβης για την αφαίρεση αυτής. Το παρασκεύασμα που αφαιρείται υπόκειται σε ακτινογραφία ή υπερηχογράφημα ώστε να πιστοποιηθεί ότι η βλάβη έχει πλήρως αφαιρεθεί. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ακτινολόγος φέρει την ευθύνη της διαδικασίας εντοπισμού.